Privacy policy

PRIVACY VERKLARING

1. Algemeen

Wij hechten bij Rotsaert Advocaten veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respect voor uw privacy. In deze privacyverklaring geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor de firma Rotsaert Advocaten en de bevoegde personen werkende binnen Rotsaert Advocaten.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Rotsaert Advocaten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking

Rotsaert Advocaten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Rotsaert Advocaten
Deinsesteenweg 131
8700 Tielt
Tel: +32 51 408 385

Fax: +32 51 404 540
info@rotsaertadvocaten.be
www.advocaatrotsaert.be

3. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Rotsaert advocaten neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@rotsaertadvocaten.be.

4. Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming

Piet Rotsaert
Deinsesteenweg 131
8700 Tielt
Tel. +32 51 408 385
info@advocaatrotsaert.be

5. Persoonsgegevens die wij verwerken

Rotsaert Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (heeft) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch:

 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer
 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Rotsaert advocaten verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rotsaertadvocaten.be. 

6. Doeleinden en grondslag van de verwerking

Rotsaert Advocaten verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op Rotsaert Advocaten rust
 • Ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon
 • Voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat (gebeurlijk) aan Rotsaert Advocaten is opgedragen
 • Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Rotsaert Advocaten of van derden
 • De verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

7. Geautomatiseerde besluitvorming

Rotsaert Advocaten neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

8. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Rotsaert Advocaten bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Na het afsluiten van uw dossier bewaart Rotsaert Advocaten uw gegevens nog voor een termijn van 5 jaar. Wanneer deze termijn verstreken is, worden uw gegevens op een veilige wijze vernietigd.

9. Delen van persoonsgegevens met derden

Rotsaert Advocaten verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u.

10. Beveiliging van de verwerking

Rotsaert Advocaten neemt gepaste organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. De maatregelen bevatten, maar niet uitsluitend, het informeren en bewustmaken van onze personeelsleden en medewerkers, en het versleutelen van persoonsgegevens.

11. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Rotsaert Advocaten gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

12. Uw rechten

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Rotsaert Advocaten en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rotsaertadvocaten.be of per post naar voormeld adres. In dit verzoek dient u voldoende bewijs te leveren van uw identiteit alsook de nodige informatie op te nemen opdat Rotsaert Advocaten haar verplichtingen kan nakomen.

Rotsaert advocaten kan uw verzoek echter weigeren onder de door de wet opgesomde voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer dit vereist is in het algemeen belang, voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen of het instellen of uitoefenen van een rechtsvordering.

Indien u verzoeken indient die kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, heeft Rotsaert Advocaten het recht een redelijke vergoeding aan te rekenen ofwel om het verzoek te weigeren.

Rotsaert Advocaten wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
 +32 (0)2 274 48 00
 +32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

13. Wijziging privacyverklaring

Rotsaert kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.  Het is aangewezen om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.