Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemene informatie

§1. De cliënt(e) vertrouwt zijn/haar dossier toe aan Rotsaert Advocaten. Onder Rotsaert Advocaten wordt verstaan: haar advocaten, zowel individueel als in groep, al dan niet opererend onder vennootschapsvorm, en waarvan de namen, e-mailadressen en ondernemingsnummers terug te vinden zijn op de webpagina “team” van de website www.rotsaertadvocaten.be.

§2. De advocaten van Rotsaert Advocaten zijn Belgische advocaten en zijn lid van de balie van West-Vlaanderen en van de Orde van Vlaamse Balies. Derhalve zijn de advocaten onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op https://www.advocaat.be/DipladWebsite/media/DipladMediaLibrary/Documenten/Codex-Deontologie.pdf, alsook aan de reglementen van haar balie die kunnen geraadpleegd worden op www.baliewestvlaanderen.be.

§3. De kantoren van Rotsaert Advocaten zijn gevestigd te 8700 Tielt, Deinsesteenweg 131. Het advocatenkantoor is per mail te bereiken via info@rotsaertadvocaten.be.

§5. U kan bij Rotsaert Advocaten terecht voor juridisch advies, verdediging van belangen in procedures en expertises, bijstand bij onderhandelingen en/of minnelijke regelingen en bij de opmaak van diverse contracten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

§1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke dienstverlening van de Rotsaert Advocaten en aan haar cliënten en maken bijgevolg integraal deel uit van de contractuele relatie tussen de Rotsaert Advocaten en haar cliënten.

§2. De overeenkomst tussen de advocaten van Rotsaert Advocaten en haar cliënten komt tot stand op het ogenblik dat de advocaten van Rotsaert Advocaten de dienstverlening aanvatten.

 

Artikel 3. Beroepsaansprakelijkheid

§1. De beroepsaansprakelijkheid van Rotsaert Advocaten is verzekerd door middel van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering onderschreven door de Nederlandse Orde van Vlaamse Advocaten, ten belopen van 1.250.000,00 EUR per schadegeval. De verzekeraar hiervan is ALMIN Europe NV via Vanbreda Risks & Benefits.

§2. De volgende advocaten hebben bovendien een bijkomende dekking: een dekking in 2de rang voor bijkomend een bedrag van 5.000.000 EUR (dus een totale dekking van 7.500.000 EUR): Meester Piet Rotsaert.

§3. De polis die de beroepsaansprakelijkheid van Rotsaert Advocaten verzekert verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

§4. De cliënt(e) vindt voormelde verzekering van Rotsaert Advocaten voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een (zelfs grove) beroepsfout van Rotsaert Advocaten wordt beperkt tot het bedrag waarvoor Rotsaert Advocaten onder voormelde polis effectief gedekt en verzekerd is.

§5. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering onder de betrokken polis zou plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van elk van Rotsaert Advocaten beperkt tot het in rekening gebrachte honorarium met een maximum van 25.000 EUR.

 

Artikel 4. Tarieven en erelonen

§1. Vanaf 01/01/2014 gelden de tarieven “BTW exclusief”.

§2. De bedragen die door Rotsaert Advocaten worden aangerekend bestaan uit drie componenten: erelonen, kantoorkosten en andere kosten.

  • De honoraria en vergoedingen voor erelonen worden, conform de deontologie van de Orde van Vlaamse Balies, begroot aan de hand van een uurtarief, een procentueel of een forfaitair tarief. Tenzij anders overeengekomen, wordt het ereloon aangerekend op basis van een uurtarief. Het normale ereloon is 125,00 euro per uur. Voor particulieren kan dit ereloon in bijzondere omstandigheden verlaagd worden naar 100,00 euro per uur. In gespecialiseerde materies kan dit ereloon verhoogd worden naar 160,00 euro per uur. Dit uurloon kan tevens aangepast worden volgens de eenvoud of ingewikkeldheid van de zaak of volgens wie aan het dossier dient te werken.
  • De kantoorkosten omvatten onder meer kosten van briefwisseling, kopies, telefoon, fax, e-mail en verplaatsingen. Deze worden afzonderlijk begroot en aangerekend.
  • De voor te schieten gerechtskosten zoals rolrechten en gerechtsdeurwaarderskosten (o.a. dagvaardingskosten) worden afzonderlijk aangerekend en zijn niet onderworpen aan de BTW-verplichtingen. Van deze kosten wordt enkel de werkelijk gemaakte kost in rekening gebracht.

§3.  Rotsaert Advocaten behoudt zich het recht voor om aan de cliënt(e) voor de aanvang en in de loop van haar werkzaamheden een voorschot te vragen d.m.v. een provisiefactuur en om pas haar werkzaamheden aan te vatten respectievelijk voort te zetten of kosten voor te schieten na betaling ervan.

Indien de cliënt(e) dit wenst, wordt in elke stand van het dossier een tussentijdse staat van kosten en erelonen overgemaakt.

Bij afsluiting van het dossier wordt steeds een gedetailleerde staat van onkosten en erelonen overgemaakt. Hierin wordt rekening gehouden met de reeds aangerekende voorschotten.

§4. Indien de cliënt(e) niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze binnen de 10 dagen na de dagtekening ervan schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

§5. Tenzij anders overeengekomen zijn alle facturen betaalbaar binnen 14 dagen na de dagtekening ervan.

Indien een factuur (voorschotfactuur, tussentijdse factuur of eindfactuur) niet tijdig betaald wordt, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd van 10 % per jaar, meer een forfaitaire schadevergoeding van 10 % (met een minimum van 60,00 EUR en een maximum van 1.250,00 EUR) op de verschuldigde bedragen.

 

Artikel 5. Derdengelden

§1. Rotsaert Advocaten stort alle bedragen die hij voor de cliënt(e) ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de cliënt(e). Indien Advocaten Rotsaert een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliënt(e) van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

§2. Rotsaert Advocaten mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt(e) sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de cliënt(e) aan haar verschuldigd is. Zij brengt de cliënt(e) hiervan op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt(e) om de ereloonstaten van Rotsaert Advocaten te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen.

Het feit dat Advocaten Rotsaert openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt(e) om het verschuldigde saldo te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan Rotsaert Advocaten voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag te voldoen.

§3. Rotsaert Advocaten stort alle bedragen die zij van de cliënt(e) ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

 

Artikel 6. Intellectuele eigendom

Het is de cliënt(e) niet toegestaan om de door Rotsaert Advocaten gemaakte adviezen, nota's, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder diens voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvuldigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan de Rotsaert Advocaten toegekende opdracht.

 

Artikel 7. Archivering

Rotsaert Advocaten archiveert na beëindiging van elke opdracht het dossier en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen, uitsluitend op diens uitdrukkelijk verzoek, aan de cliënt(e) terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem te worden gearchiveerd. Na voormelde periode van vijf jaar heeft Rotsaert Advocaten het recht om het dossier te vernietigen, inbegrepen de op dat ogenblik aanwezige originele stukken.

 

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst

§1. Zowel cliënten als Rotsaert Advocaten kunnen op elk ogenblik de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgave van reden beëindigen.

Rotsaert Advocaten maakt in voorkomend geval haar eindfactuur op en houdt daarbij rekening met de uitgevoerde prestaties geleverd tot aan de beëindiging van de overeenkomst.

§2. Rotsaert Advocaten is niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou voortvloeien uit het beëindigen van de overeenkomst met de cliënt(e).

 

Artikel 9. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

§1. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Rotsaert Advocaten en haar cliënten.

§2. In eerste instantie verbinden beide partijen zich ertoe om in geval van betwisting hun geschillen minnelijk te regelen.

Indien dit niet mogelijk blijkt en een procedure voor de rechtbank zich opdringt, zal het geschil uitsluitend gebracht worden voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge.

 

Artikel 10. Verdere informatie en/of klachten

In het geval u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan dit:

 - via post op het adres: Deinsesteenweg 131, 8700 Tielt

 - via fax op het nummer: 051/40.45.40

- via e-mail op het adres: info@rotsaertadvocaten.be

- via telefoon op het nummer: 051/40.83.85