Persbericht - fietspad Beernem Wingene - Schorsing

Foto: hoge boom met heldere hemel

Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst omgevingsvergunning voor de aanleg van een fietspad langs de N370 tussen Beernem en Wingene.

 

Op 17 juli 2020 verleent de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw een omgevingsvergunning voor de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de N370 tussen Beernem en Wingene, waarvoor een aantal hoogstammige bomen moeten worden gerooid.

Een milieuvereniging vraagt de schorsing van de tenuitvoerlegging van die vergunning. 

Met het arrest van 4 februari 2021 willigt de Raad dit verzoek in en wordt de tenuitvoerlegging van de beslissing geschorst.

De aanvraag is deels gelegen in een habitatrichtlijngebied dat overlapt met een VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk). 


Het Agentschap Wegen en Verkeer, als aanvrager, erkent dat de vergunningsaanvraag een negatieve impact kan hebben op vleermuizen in het projectgebied, onder meer door een direct verlies aan leef- en jachtgebied. 


De minister als vergunningverlenende overheid meent evenwel dat er geen ‘betekenisvolle aantasting’ van de natuurwaarden in het habitatrichtlijngebied worden veroorzaakt, mits het nemen van de door het Agentschap voorgestelde maatregelen. Zo voorziet het Agentschap onder meer in een boscompensatie langs de Bruggesteenweg, die volgens hen op lange termijn dienst kan doen als leef- en jachtgebied voor vleermuizen. 

De Raad is van oordeel dat deze compenserende bebossing niet beschouwd kan worden als een milderende maatregel die in rekening kan worden gebracht om te oordelen dat er geen ‘betekenisvolle aantasting’ van de natuurwaarden in het habitatrichtlijngebied zal plaatsvinden, al was het maar omdat de eventuele positieve gevolgen van de boscompensatie onzeker zijn en hoe dan ook slechts binnen enkele jaren zichtbaar worden. 

De Raad stelt ten slotte vast dat uit de bestreden beslissing niet blijkt waarom het project geen “onvermijdbare en onherstelbare schade” aan de natuur in het VEN zal veroorzaken, niettegenstaande de vaststelling dat het project negatieve gevolgen kan hebben voor vleermuizen door het directe verlies en degradatie van hun leef- en jachtgebied. 

Bron: Eddy S. (2021) Persbericht - fietspad Beernem Wingene - Schorsing, geraadpleegd op 9 april 2021, DBRC Vlaanderen