Al 10 jaar wachten op fietspad tussen Wingene en Beernem

Dokter Christophe Depamelaere weerlegt dat hij vleermuizen verkiest boven verkeersveiligheid

Het resterende stuk fietspad tussen Wingene (Wildenburg) en Beernem (Bulskampveld) raakt maar niet aangelegd. De beide gemeentes en AWV opteren voor een fietspad aan de oostelijke kant, dokter Christophe Depamelaere suggereert het aan de andere kant te leggen. En daarvoor heeft hij niet enkel de aanwezigheid van vleermuizen als argument.

Vanuit de dorpskern van Wingene, tot aan Wildenburg, werd recent aan weerszijden van de Beernemsteenweg een fietspad aangelegd. Vanaf Wildenburg tot aan het grondgebied van de gemeente Beernem wil men slechts aan één zijde van de Beernemsteenweg een fietspad aanleggen. De fietsers moeten over dat stuk dan in beide richtingen aan dezelfde zijde van de weg fietsen.

Dat ontbrekende stuk fietspad tussen Wingene en Beernem, met een lengte van 2,2 kilometer, blijft de gemoederen beroeren. Op vordering van de vzw Bescherming Natuur en Bomen heeft de Raad voor Vergunningsbetwistingen met een arrest van 4 februari 2021 de omgevingsvergunning geschorst. Dat betekent dat men dat stuk fietspad tot nader order niet mag aanleggen.

Het laatste woord is dus nog niet gezegd over de fietsverbinding tussen Wildenburg (Wingene) en Bulskampveld (Beernem). Beide gemeentes zijn vragende partij voor het aanleggen van het fietspad, maar het is het Vlaams Gewest, Agentschap Wegen en Verkeer, dat instaat voor het beheer van de N370 en dus aan zet is. Het Vlaams Gewest zal nu in de verdere procedure de Raad voor Vergunningsbetwistingen ervan proberen te overtuigen dat de omgevingsvergunning toch rechtsgeldig is.

Vleermuizen

In de pers was er al sprake van vleermuizen die de aanleg van het ontbrekende stuk fietspad zouden verhinderen. Volgens advocaat Piet Rotsaert, die dokter Christophe Depamelaere in deze procedure bijstaat, is dat maar een halve waarheid. “Langs dit stuk van de Beernemsteenweg in Wingene ligt er aan beide zijden van de weg beschermd natuurgebied. Het gaat daarbij zowel om VEN-gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk) als Habitat-gebied (Europese bescherming).”

Aan de ene kant van de Beernemsteenweg is de parking van het provinciaal domein Bulskampveld beschermd gebied. Aan de overzijde gaat het over een strook van ongeveer anderhalve kilometer die erkend werd als beschermd natuurgebied. “In een dergelijk beschermd natuurgebied mag men normaal geen werken uitvoeren. Dat kan uitzonderlijk omwille van het openbaar belang. Men kan aanvoeren dat de aanleg van een fietspad daaraan voldoet. Maar bij een aantasting die een gerechtvaardigd doel nastreeft, moet men nog onderzoeken of er geen alternatief bestaat waarbij men de natuur minder schaadt.”

Aan de kant van het provinciaal domein Bulskampveld is alleen de parking van het provinciaal domein beschermd gebied. Het gaat daar om een verharde parking met bomen, waarin recent zelfs een fietspad aangelegd werd. “Aan de overzijde gaat het om anderhalve kilometer ongerept gebied, dat qua oppervlakte zowat vijf maal groter is. De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde dat niet blijkt dat het alternatief, met name de aanleg van het fietspad aan de westelijke zijde van de Beernemsteenweg, afdoende overwogen werd. En de vleermuizen waar men het over heeft, leven overigens aan beide zijden van de Beernemsteenweg”, aldus advocaat Rotsaert.

Verkeersveiligheid

De keuze om het dubbelrichtingsfietspad aan de oostelijke kant en niet aan de westelijke kant te leggen werd meer dan 10 jaar geleden gemaakt. Die keuze wordt al jarenlang door Christophe Depamelaere gecontesteerd: “Aan de westelijke kant van de N370 bevindt zich in Wildenburg de lagere school en drie horecazaken. Op het grondgebied van de gemeente Beernem is dat het provinciaal domein Bulskampveld. Mocht het fietspad aan die westelijke kant komen, dan hoeft niemand over te steken om naar school te gaan, iets te gaan drinken of te gaan wandelen. Aan die westelijke kant is ook het overgrote deel van de bewoning. De fietsende kinderen komen dus uit die richting en zouden zo meteen op het fietspad kunnen aansluiten. Bovendien staat de straatverlichting ook aan die kant van de weg.”

“Ik weet wat het is om te gaan vertellen aan mensen dat een geliefde is gestorven”

“Er wordt beweerd dat het aan de oostelijke zijde beter zou zijn, omdat er dan minder oversteken zouden zijn. Vanuit Beernem komt aan de oostzijde een dubbelrichtingsfietspad tot aan het kruispunt Aanwijs. Doorgaand fietsend verkeer tussen Beernem en Wingene zou dan niet moeten oversteken. Maar dat is een bijzonder betwistbare analyse, want er mag verwacht worden dat de meest kwestbare fietsers niet van Wingene naar Beernem zullen rijden, maar ergens tussen beide punten het fietspad zullen gebruiken. Het blijft een feit dat de meeste aantakpunten voor dit deel van de N370 overduidelijk aan de andere zijde liggen.”

Het Aanwijs

Maar als het ‘zo logisch’ is om het fietspad aan de westelijke kant te leggen, waarom stappen AWV en de gemeentes daar dan niet in mee? “De realiteit van de voldongen feiten”, noemt raadsman Rotsaert het. “Het tracé is al uitgestippeld, ingenieurs hebben hun werk gedaan, er werd al onteigend… Als het fietspad aan de andere kant komt, moeten ze herbeginnen natuurlijk.”

In Beernem ligt er al een dubbelrichtingsfietspad aan de oostelijke kant. “Maar even verderop is er ter hoogte van het psychiatrisch centrum ook een beveiligde en goed zichtbare oversteek, je zou daarop kunnen aansluiten. Want momenteel legt men de parking van Bulskampveld opnieuw aan, met inbegrip van een fietspad dat richting Wingene eigenlijk nergens op aansluit.”

“Nu passeert het dubbelrichtingsfietspad in Beernem op het kruispunt Aanwijs. Het verkeer dat uit de richting Ruiselede via de Torenweg op de Reigerlostraat op het bewuste kruispunt komt, wordt dus geconfronteerd met fietsers die van beide zijden komen. Maar door een woning pal op die hoek is de zichtbaarheid heel miniem.”

Evidentie

Christophe Depamelaere vult aan: “Ik wijs er al jaren op dat uit de ongevalscijfers van de politie blijkt dat het kruispunt Aanwijs oorzaak is van het overgrote deel van de ongevallen met fietsers. Men moest daar al jaren iets aan doen. Door het fietspad vanaf het psychiatrisch centrum aan de westzijde te leggen, zou men dat gevaarlijk punt meteen en voorgoed kunnen oplossen. Het frustreert mij dat men deze evidentie blijft negeren.”

Hij verweert zich fel tegen de suggestie dat hij vleermuizen zou verkiezen boven verkeersveiligheid. “Ik ben het net die al meer dan 10 jaar ijver voor meer verkeersveiligheid op die weg en daarom hebben we ook met het bewonersplatform Wildenburg 700 handtekeningen ingezameld. Als gewezen korpsarts bij de brandweer weet ik wat het is om tegen mensen te moeten gaan vertellen dat een geliefde overleden is

Bron: Vander Stricht W. (2021) Al 10 jaar wachten op fietspad tussen Wingene en Beernem, Geraadpleegd 31 maart 2021, De Krant Van West-Vlaanderen